Yunanistan’ın Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında Ulusal Hedefleri ve Performansı

Dilek Yiğit

Avrupa 2020 Stratejisi Birliğin uzun vadeli ekonomik önceliklerini ve istihdam, inovasyon, eğitim, sosyal içerme, iklim ve enerji konularına ilişkin hedeflerini belirlemektedir. Strateji kapsamında belirlenen hedefler, üye devletlerin ulusal ekonomik koşulları dikkate alınarak ulusal hedeflere dönüştürülmüştür. Bu makalede amaç, Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri doğrultusunda Yunanistan’ın ulusal hedeflerinin ve bu hedeflere yönelik performansının AB genelinde gözlemlenen performans ile mukayese edilerek değerlendirilmesidir. Söz konusu mukayesede diğer üye devletlerin Strateji kapsamındaki ulusal hedeflerine ve performanslarına yer verilmek suretiyle Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri kapsamında Birliğin sergilediği heterojen yapının altı çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Lizbon Stratejisi, Avrupa 2020 stratejisi, istihdam, ar-ge harcamaları, eğitim, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yoksulluk ve sosyal dışlanma.