Yazarlar için Notlar

Taslak makalelerini Atılım Sosyal Bilimler Dergisi’ne göndermeyi planlayan yazarların aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir:

 • Gönderilen eser daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Gönderilen eser eş zamanlı olarak başka bir dergiye ya da derlemeye yayımlanmak üzere yollanmamış olmalıdır.
 • Taslak makalenin tümü, notlar, tablolar ve referanslar da dâhil olmak üzere çift satır aralıklı olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Taslak makalenin ilk sayfasında
  • makale başlığı,
  • yazarların isimleri ve kurumları,
  • iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri
  • en fazla 200 kelimelik bir öz
  • 3-4 anahtar kelime

            bulunmalıdır.

 • Taslak makale içersinde, ilk sayfa dışında, eser sahibinin kimliğini açık edecek herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Teşekkür ve diğer bilgilendirme amaçlı açıklamalar ilk sayfada yer almalıdır.
 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. İngilizce makaleler ABD imlâsına göre hazırlanmalıdır.
 • Taslak makaleler MS-Word formatında e-posta yoluyla asbd@atilim.edu.tr adresine gönderilmelidir.
 • Taslak makalelerin değerlendirilmeye alınabilmeleri için 3500 kelimeden az ve 8000 kelimeden fazla olmamaları gerekmektedir. Kitap değerlendirmeleri için bu kıstas 600-800 kelime arasıdır.
 • Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılacaktır.
 • Dergiye gönderilen makaleler ilk önce Editör Kurulu tarafından incelenir. Konu ve içerik bakımından uygun görülen makaleler hakemlik sürecine dahil edilir. Hakemler belirlenirken hakemle makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığı gözetilir. Hakemlere gönderilen makalelerde makale sahiplerinin kimliği gizli tutulur. Gelen hakem raporları doğrultusunda, makalenin basılmasına, eser sahibine rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilir. Basımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir.

 

Makale Yazım Kuralları

Metin içinde referansların belirtilmesi

Tek yazar: (Buğra 2000) 
İki yazar: (Tuncay ve Ekmekçi 2009) 
Üç veya daha fazla yazar: (Köse, vd. 2003) 
Sayfa numaralarının belirtilmesi: (Buğra 2000, 22-24)
Birden fazla eserin beraber belirtilmesi: (Buğra 2000, 15; Köse, vd. 2003).
Yazarın aynı yıl içinde birden fazla eseri bulunuyorsa: (Tansel 2002a; 2002b)
Çeviri eser: (Ollmann 2001 [1979])
Gazete: (Hürriyet 24 Ocak 1997, Pazar Eki)
Dipnotlarda: bk. Uygur (2001).
Yazarın, gazetenin veya kurumun adı metinde geçiyorsa: 
Tuncay ve Ekmekçi’ye göre (2009, 53) ... 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre (24 Ocak 1997) ...

 

Kaynakça için Örnekler 

Tek Yazarlı Kitap
Buğra, Ayşe. 2000. Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde: İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitap
Tuncay, A. Can ve Ömer Ekmekçi. 2009. Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Esasları. İstanbul: Legal Yayınevi.

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kitap, Derlenmiş
Köse, Ahmet H., Fikret Şenses ve Erinç Yeldan, der. 2003. İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Çeviri Kitap
Duverger, Maurice. 2006. [1961] Sosyal Bilimlere Giriş. çev. Ünsal Özkay. İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları.    
Not: Orijinal eserin basım yılı köşeli parantez içinde belirtilmelidir.

Kitapta Bölüm, Çeviri
Fine, Ben, ve Degol Hailu. 2003. Birleşme ve konsensus: İstikrar, yoksulluk ve büyümenin politik ekonomisi. İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar içinde, der. Ahmet H. Köse, Fikret Şenses ve Erinç Yeldan, 69-124. çev. Erdemir Fidan. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Basılı  Makale
Uygur, Ercan. 2001. Enflasyon, para ve mali baskı: İktisat politikasında geri kalmışlık. İktisat, İşletme ve Finans 16(189), 7-23.
Not: Derginin cildi ve sayısı cilt(sayı) formatında verilmelidir.

Basılı Makale, Çeviri
Ollman, Bertell. 2001. [1979] Marksizm ve siyaset bilimi: Marx’ın yöntemi üzerine bir başlangıç. Praksis 2001(3), 131-153. çev. Beycan Mura ve Emre Arslan.
Not: Orijinal eserin basım yılı köşeli parantez içinde belirtilmelidir. Derginin cildi ve sayısı cilt(sayı) formatında verilmelidir.

Elektronik Doküman, Tartışma Metni
Bulutay, Tuncer. 2005. Türkiye’de yüksek öğrenimlilerde işlendirme ve işsizlik. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni No. 2005/16. Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu. http://www.tek.org.tr/dosyalar/BULUTAY.pdf 
Not: Elektronik doküman sık sık güncellenip içeriği değişiyorsa web adresinin sonuna parantez içinde erişim tarihi eklenmelidir: (erişim tarihi: 30 Haziran 2009)

Yayımlanmamış Konferans Tebliğ
Özuğurlu, H. Yasemin. 2007. Bilimsel üretim sürecinde kamu politikalarının rolü ve önemi. Karaburun Bilim Konferansı’na sunulan tebliğ, 6-9 Eylül, Karaburun, İzmir.

Yayımlanmamış Tez (Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık)
Beyhan, Burak. 1999. Yüksek teknoloji bölgeciklerinin dinamikleri ve Türkiye için bazı çıkarsamalar. Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (İngilizce)
Not: Tezin orijinal dili parantez içinde belirtilmiştir.

Kurumsal Doküman
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). 2002. İllere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2000. Ankara: DİE.

Gazete, Yazarı Belli
Giray, Kıymet. 2010. Tüketimin yapay dünyasına eleştiri. Cumhuriyet, 18 Nisan, 21.

Gazete, Yazarı Belli Değil
Cumhuriyet. 2010. Eğitimciler meydanda. 18 Nisan.