Neoliberalisation in Turkey and in the UK – A Critical Perspective

Özge Yaka

Bu makale neoliberalizmin kapitalizmin tarihsel ve spesifik bir organizasyonu olarak bir incelemesini içeriyor. Makale neoliberalizmin kavramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi üzerine yürütülen tartışmaya yalnızca neoliberalizmin ekonomik sonuçlarına değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ideolojik etkilerine de odaklanarak mütavazı bir katkı sunmayı hedefliyor. Makale tek bir neoliberalizm olmadığına, neoliberalizmin çeşitlenen-melez formlarına ve neoliberalleşmenin toplumsal ve mekansal anlamda farklılışan karakterine dikkat çekiyor. Toplumsal ve mekânsal farklılaşma özelliğine rağmen farklı neoliberalleşme süreçlerinin farklı alanlarda ortak deneyimler ürettiği de bir gerçek. Makale bu bağlamda karşılaştırmalı bir analiz üzeriden Birleşik Krallık ve Türkiye’nin neoliberalleşme deneyimleri arasındaki ilginç paralelliğe dikkat çekiyor. Bu örnekte ekonomik süreçlerin ötesinde Thatcherizm ve Özalizmin siyasal ve söylemsel benzerlikleri, özellikle otoriter ve popülist söylemleri bağlamında göze çarpıyor. Sonuç bölümünde makale moral ekonomi kavramını, özellikle Andrew Sayer’e referansla alternatif bir bakış açısı olarak sunuyor. Bu bölümde moral ekonomi kavramının çağımızın hegemonik neoliberal öncüllerinin sorgulanması ve eleştirilmesi için teorik ve etik bir temel teşkil edebileceği savunuluyor.

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, neoliberalleşme süreleri, Thatcherizm, Özalizm, ahlak ekonomisi.