Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı

Tarık Ak

Günümüzde karşılaşılan çevresel sorunlar, çağımızın en önemli meseleleri içerisinde yer almaktadır. Kaynak kıtlıklarından çevre felaketlerine kadar sayılabilecek bu sorunların, bölgesel düzeyden küresel seviyeye kadar kendisini hissettirmesi, dünyanın her kesiminden konuya ilişkin çözüm bulma gayretlerini artırmıştır. Konunun güvenlik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi, bu çabaların en önemlilerinden biridir. Çevresel sorunlarının güvenlik bağlamında tartışılması, özellikle son yirmi yılda çevresel güvenlik kavramına ilginin gösterilmesini sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, çevre temelli meydana gelen doğal ve toplumsal problemlerin çözümü için bir güvenlik çerçevesi oluşturmak, çevresel güvenlik kavramını tanımlamak ve bu kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimini açıklamaktır. Bu kapsamda öncelikle çevresel güvenlik kavramının tanımı yapılacak ve çevre bağlamında güvenliğin konusu ve aktörlerindeki değişimler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler:  Çevresel güvenlik, geleneksel güvenlik, soğuk savaş, çatışma, insani güvenlik.

Yayın Türü:  Özgün Makale

Dil: Türkçe

Kaynak Gösterimi: Ak, Tarık 2013. Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3(1-2), 99-115.

English Abstract    Cilt 3(1-2)