Küreselleşme ve Ulus Devlet: Poulantzasçı Bir Yaklaşım

Aslıhan Çoban Balcı

Öncelikli olarak Nicos Poulantzas’ın temel teorik öğelerine değinen bu makale, ulus-devletin çözülme iddiasını bu teorik öğelerden yola çıkarak Poualtzas’a referansla sorgulama hedefini taşımaktadır. Poulantzas modern devletin işleyişini kapitalist devletin kurumsal maddilik kavramı ile açıklar. Buna göre devlet gücü herhangi bir yerelliğe sahip olmamakla birlikte devlet aygıtları gücü görünür kılar ve yoğun hale getirir. Dahası devletler küresel baskı ilişkilerinin ana özneleridir çünkü esasen uluslararası sermaye birikimleri hala organize ulusal alanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple küreselleşme olgusu kapitalist devletlerin sonunu getirmek yerne onları yeniden şekillendirecektir. Esnek emek formları ve bu anlamda uluslararası sermayenin empoze ettiği artan düzensizleşme baskısı ulus devlet içerisinde devletin otoriter ve kontrolcü yüzünü ortaya çıkaracaktır. Sonuç olarak Poulantzas küreselleşmeyi emperyalizmin–özellikle de Amerikan emperyalizminin- yeni bir dönemi olarak tanımlarken, kürselleşme kavramına benzersiz bir katkı sağlamış olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Poulantzas, küreselleşme, kapitalist devlet, kurumsal maddilik, otoriteryanizm