Willim Shakespeare’in Onikinci Gece Komedyasının Yeni Tarihselci Açıdan İncelenmesi

Yakut Melikzadeh Akbay

20. yüzyılın ikinci yarısına kadar geleneksel tarihselcilik çerçevesi çoğunlukla edebi metinlerin çalışmasına uygulanmıştı ve tarihsel içeriklerin çoğunluğunu dışlamıştı. Dolayısıyla, herhangi bir edebi araştırma belli bir edebi metni tek bir tarihsel içeriğe kısıtlayarak yapılmıştı. Bununla beraber, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu yaklaşım Yeni Tarihselcilik, Kültürel Materyalizm ve Post-yapısalcılık gibi edebiyat kuramlarının ortaya çıkmasıyla değişti. Bu yaklaşımlar Elizabeth döneminin geleneklerini sorgulayarak ve onları çağdaş eleştirmenin tarihiyle tekrardan yorumlayarak Shakespeare’ in oyunlarına yeni bir ışık tutmuşlardır. Bu çalışma Shakespeare’in On İkinci Gece komedisini Stephen Greenblatt’ın edebi eleştirisine dayalı Yeni Tarihselcilik bakış açısıyla incelemektedir. Araştırma ağırlıklı olarak Greenblatt’ın son zamanlarda Yeni Tarihselcilik çerçevesinde tanıttığı “swerving”, yani sapma kavramı üzerine kurulmaktadır. Bu bağlamda, Shakespeare komedilerini nitelendiren konular, örneğin karışmış kimlikler ve karşı cinse ait elbiseleri giyme, sosyal hareketlilik ve Elizabeth döneminde cinsiyet incelenmektedir. Bunların yanı sıra, oyunda ima edilen belirli kelime ve ifadeleri ortaya çıkarıp anlamını açıklamak için Shakespeare’in çağdaşlarından farklı kullandığı dilin rolü de ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Shakespeare, Elizabeth toplumu, gelenekler, karışmış kimlikler, cinsel karışıklık, sınıf, otorite, yıkıcılık