Mutluluğun Peşinde Olma Hakkı: Acaba Nedir?

Görkem Birinci

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, sadece ABD’nin doğum sertifikası olarak kalmamış, siyasi tarihin de en önemli belgeleri arasında yer almıştır. Bildirgenin en bilinen ve felsefi içerikli kısmı olan ikinci paragrafında, “tüm insanların yaratıcıları tarafından yaşama, özgürlük ve mutluluğun peşinde olma hakkı gibi bazı devredilmez haklarla donatıldığı” yazar. Ancak Bildirge’de, her ne kadar, tüm insanların bu haklarla donatılmış olduğu apaçık gerçekler olarak ifade edilmiş olsa da, mutluluğun peşinde olma hakkının mahiyeti ne geçmişte ne de günümüzde hiç de o kadar açık olmamıştır. Bu çalışmanın başlıca amacı da, öncelikle, “mutluluğun peşinde olma hakkı”nın böylesi bir metinde yer alma nedenini ve hakkın mahiyetini araştırmaktır. Bu araştırma da, söz konusu hakkın yer aldığı ve onu popüler kılan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kaleme alan Thomas Jefferson üzerinden yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara istinaden mutluluğun peşinde olma hakkının gerçekten de bir insan hakkı olup olmadığı irdelenmiş, başka bir ifadeyle çağdaş insan hakları fikriyle ilgisi kurulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Mutluluğun peşinde olma hakkı, Bağımsızlık Bildirgesi, Thomas Jefferson, insan hakları.