Yeni Medya ve Kurumsal Kültür: Avrupa ve Türkiye’deki Farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırması

Sırma Oya Tekvar

Bu araştırmada yeni medyanın ve onun önemli bir öğesi olan toplumsal paylaşım ağlarının farklı kurumsal yapılarda nasıl algılandığı, nasıl kullanıldığı ve kurum kültürünün buradaki bağı araştırılmıştır. Araştırma, Avrupa’da gerçekleştirilen European Communication Monitor 2011 anketi örnek alınarak bir karşılaştırma yapmak üzerine temellendirilmiştir. Bu çerçevede kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum / meslek örgütleri ve iletişim / medya ajanslarından oluşan amaçlı örneklem kapsamında toplam 16 iletişim ve halkla ilişkiler uzmanıyla derinlemesine yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, nitel bir çözümleme yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda görüşülen örgütlerin genellikle tek yönlü veya iki yönlü asimetrik bir halkla ilişkiler anlayışı içinde oldukları görülmüştür. Etkileşim ve diyaloğa açık bir iletişime olanak sağlaması beklenen yeni medyanın da bu geleneksel anlayış içinde uygulanmaya çalışıldığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada kurum kültürü de bu çerçevede değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, kurumsal kültür, sosyal paylaşım ağları.