Betimleme Yoluyla Ötekileştirme ve Eylem Yoluyla Ötekileştirme: Motivasyonunun Yerli Kadınların Algılanması Üzerine Etkileri ve Yerli Kadınların Onaltıncı Yüzyıl İstilacı Yazınında Ele Alınması

Crystal Harris

Kültürel Klişeleştirme, ya da başka bir deyişle Ötekileştirme, kültürler arası iletişimin olduğu her ortamda insan doğası gereği ortaya çıkan bir durumdur. Yazar bu çalışmasında İspanyol İstilacılar Alvar Nunez Cabeza de Vaca, Vazquez de Coronado ve Hernando Soto’nun tarihsel kayıtlarını incelemiş ve bu belgelerin Yerli Amerikalı Kadınlarını ötekileştiren bir çok açık ve üstü kapalı unsur taşıdığını ortaya koymuştur. Bahsi geçen belgelerden anlaşıldığı üzere, bu eserlerin yazılmasının ardında gizli bir amaç yattığında ya da bahsi geçen istilacıların askeri üstünlük sağlayamadıkları durumlarda ötekileştirme üstü kapalı bir şekilde ve betimleyici bir nitelik taşımaktadır. Askeri üstünlüğün sağlandığı ve eserler gizli bir amaç doğrultusunda kaleme alınmadıklarında ise ötekileştirme açık bir şekilde ve eylem sonucu gerçekleştirilmiştir. Ötekileştirme olgusunu sadece betimleme yoluyla gerçekleştirenler çağdaşları tarafından eleştiriye maruz kalmamışlardır. Ancak, ötekileştirmeyi eylem sonucu gerçekleştiren isyancılar keskin eleştirilere maruz kalmışlardır. Sonuç olarak, bu istilacıların eylemleri Onaltıncı yüzyılda Yerli Amerikalıların insanlığına dair bir çok tartışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler:

Öteki, istilacı, Amerikan yerlileri, kadınlar, kültürler-arası etkileşim