İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalıla

Z. Nilüfer Nahya

İmge, ötekileştirmeleri ve benzeştirmeleri kapsayan bir düşünce dünyasıdır. Kopya, benzerlik, betimleme, portre çizme ve hayal etme anlamlarına sahip olan imge, görsel ve düşünsel ögelerden beslenir. İmgeler, aynı zamanda damgalamaya varabilecek denli toplumsal ve kültüreldir de. Bu nedenle imge konusu, iç/öz ve dış tanımlama gibi kimlik bileşenleri kapsamında, daha da detaylandırılırsa ötekileştirme, ayrıştırma, farklılaştırma gibi eylemler çerçevesinde incelenebilir. Bu çalışma, konuyu, Avrupa’nın kötülük ve kötülere ilişkin düşünceleri bağlamında somutlaştırdıkları cadılar ve cadılık imgeleri ile Yeni Dünya’nın yerli halklarının görünüş, inanç ve yaşam biçimleri arasında çatışan ve aynı zamanda çakışan noktalar üzerinden ele almaktadır. Avrupalıların zihinlerindeki imgelerle, karşılaştıkları yerliler arasında imgesel bir analoji ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma Yeni Dünya’nın [yeniden] keşfi ile birçok farklı yerli halkla karşılaşan Avrupalıların hafızlarındaki imgeler üzerinden, farklı olan(lar)ın ötekileştirilmesini imgeler dünyası üzerinden “okumaktadır”.

Anahtar Kelimeler: İmge, öteki, ötekileştirme, Avrupalılar.